Algemene voorwaarden van de Nederlandse Juweliers- en Uurwerkenbranche en de Vereniging Goud- en Zilversmeden

Deze Algemene Voorwaarden van NJU / VGZ zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de SER Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg  en zijn in werking getreden per 1 april 2011.

ARTIKEL 1 - Definities 

ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid 

Algemeen

ARTIKEL 3 - Het aanbod 3

ARTIKEL 4 - De prijs 

ARTIKEL 5 - De Overeenkomst 

ARTIKEL 6 - De betaling 

ARTIKEL 7 - De aflevering en de levertijd 

ARTIKEL 8 - Eigendomsvoorbehoud en –overdracht 

ARTIKEL 9 - Conformiteit 

ARTIKEL 10 - Garanties 

ARTIKEL 11 - Niet-nakoming van de Overeenkomst 

ARTIKEL 12 - Niet-tijdige betaling en vestigen van zekerheid 

ARTIKEL 13 - Aansprakelijkheid 

Overeenkomst op afstand

ARTIKEL 14 - Aanvullende bepalingen bij een Overeenkomst op afstand 

Reparatie, onderhoud, ontwerp en vervaardiging

ARTIKEL 15 - Aanvullende bepalingen bij reparatie, onderhoud, ontwerp en

vervaardiging 

ARTIKEL 16 - Intellectuele eigendom 

Klachten en geschillen

ARTIKEL 17 - Klachten 

ARTIKEL 18 - Geschillenregeling 

ARTIKEL 19 - Nakomingsgarantie 

Slotbepalingen

ARTIKEL 20 - Afwijking 

ARTIKEL 21 - Wijziging 

ARTIKEL 22 - Overeenkomstige toepassing op niet-Consumenten 


 


 

ARTIKEL 1 - Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van

een beroep of bedrijf en die een Overeenkomst aangaat

met betrekking tot een Product;

Ondernemer: natuurlijke of rechtspersoon die als lid van NJU/VGZ een

aanbod doet of een Overeenkomst sluit betreffende een

Product;

Overeenkomst: overeenstemming tussen de Ondernemer en de

Consument inzake een Overeenkomst van koop/verkoop,

opdracht en/of aanneming van werk;

Overeenkomst op afstand: een Overeenkomst die tot stand is gekomen via een door

de Ondernemer georganiseerd systeem, waarbij

uitsluitend gebruik is gemaakt van technieken voor

communicatie op afstand;

Product: juwelen, gouden en zilveren werken, uurwerken,

edelstenen en aanverwante artikelen, alsmede reparatie,

ontwerp, vervaardiging en taxatie van genoemde

goederen.


ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod dat wordt gedaan en

alle Overeenkomsten die worden gesloten tussen de Ondernemer en de Consument.


Algemeen


ARTIKEL 3 - Het aanbod

1. Het aanbod van de Ondernemer wordt bij voorkeur schriftelijk of elektronisch

uitgebracht en is – indien een termijn voor aanvaarding is gesteld – van kracht

gedurende de daarbij aangegeven termijn.

2. In het aanbod wordt in ieder geval opgenomen:

a. de omschrijving van het Product met eventuele toebehoren;

b. de prijs van het Product met de aanduiding of de prijs een vast of een nietvast overeengekomen prijs is;

c. de leveringsdatum en of deze datum een vaste of vermoedelijke

leveringsdatum is.


ARTIKEL 4 - De prijs

1. De prijs die de Consument moet betalen wordt vooraf overeengekomen, tenzij

partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. Indien een niet-vaste prijs wordt

overeengekomen geeft de Ondernemer zo nauwkeurig mogelijk aan van welke

factoren de hoogte van de prijs af zal hangen.

2. Als binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, maar nog vóór de

aflevering, ten aanzien van een prijs die als vast is overeengekomen een wijziging

optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. De

Consument heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als ná drie maanden

na het sluiten van de Overeenkomst, maar vóór de aflevering de prijs wordt

verhoogd.

3. Het tweede lid is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet

voortvloeien.


ARTIKEL 5 - De Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van de

Ondernemer.

2. De aanvaarding van het aanbod door de Consument is slechts geldig indien dit

binnen de gestelde termijn plaatsvindt. Zolang de ontvangst van een

elektronische aanvaarding niet is bevestigd door de Ondernemer kan de

Consument de overeenkomst ontbinden.

3. De Overeenkomst dient bij voorkeur schriftelijk, dan wel elektronisch te worden

vastgelegd. Van een schriftelijke Overeenkomst dient een afschrift aan de

Consument te worden verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijke of

elektronisch vastgelegde Overeenkomst maakt deze Overeenkomst echter niet

nietig.


ARTIKEL 6 - De betaling

1. Betaling vindt plaats a contant bij de aflevering, tenzij anders is overeengekomen.

2. Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de Consument betalen volgens

de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

3. Bij koop heeft de Ondernemer het recht de Consument tot vooruitbetaling van ten

hoogste 30 procent van de prijs te verplichten.


ARTIKEL 7 - De aflevering en de levertijd

1. Aflevering vindt plaats door het Product in het bezit te stellen van de Consument.

2. Onder levertijd wordt verstaan de in de Overeenkomst afgesproken termijn.

Partijen kunnen een vaste of vermoedelijke levertijd overeenkomen.

3. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd krijgt de Ondernemer alsnog een

bepaalde termijn om te leveren. Deze nieuwe levertijd bedraagt maximaal 50%

van de vermoedelijke levertijd, tenzij de Consument in alle redelijkheid niet aan

deze nieuwe levertijd gehouden kan worden of partijen (bij voorkeur schriftelijk)

anders overeenkomen.

4. Bij overschrijding van deze nieuwe levertijd, dan wel van de vast

overeengekomen levertijd heeft de Consument – met behoud van diens recht op

nakoming – het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de

Overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.


ARTIKEL 8 - Eigendomsvoorbehoud en –overdracht

De Ondernemer blijft eigenaar van het Product zolang de Consument niet volledig heeft

voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, met inbegrip van hetgeen hij in verband met

het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden (conform artikel 12

lid 2 van deze algemene voorwaarden).


ARTIKEL 9 - Conformiteit

1. De Ondernemer staat ervoor in dat het geleverde Product beantwoordt aan de

Overeenkomst (conformiteit). De Ondernemer staat er bovendien voor in dat het

Product die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking

genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder

gebruik voor zover dat is overeengekomen.

2. De Ondernemer staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden

beantwoorden aan de Overeenkomst en worden uitgevoerd met goed

vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.

3. Minimale afwijkingen t.a.v. ontwerp, monster en model kunnen de Ondernemer

niet worden tegengeworpen.


ARTIKEL 10 - Garanties

1. De Ondernemer garandeert in het geval van koop/verkoop en vervaardiging van

sieraden gedurende een termijn van zes maanden de afwezigheid van gebreken

die zich openbaren na aflevering. In het geval van reparaties garandeert de

Ondernemer gedurende een termijn van drie maanden de afwezigheid van

gebreken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, voor zover die betrekking

hebben op de door hem gerepareerde/vervangen onderdelen. De Consument

heeft recht op kosteloze vervanging van gebrekkige onderdelen binnen redelijke

tijd. Daarnaast heeft de Consument recht op kosteloos herstel, schadeloosstelling,

prijsvermindering en ontbinding van de Overeenkomst zoals dat hem op grond

van de wet is toegekend.

2. De Ondernemer staat niet in voor gebreken die na de aflevering van de Producten

zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid

van de zijde van de Consument, of die het gevolg zijn van veranderingen die de

Consument of derden aan het Product hebben aangebracht. Evenmin staat de

Ondernemer in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

3. De Consument behoudt volledig zijn wettelijke garantierechten, los van hetgeen in

lid 1 en 2 is bepaald omtrent de door de Ondernemer afgegeven handelsgarantie.


ARTIKEL 11 - Niet-nakoming van de Overeenkomst

1. Als één van de partijen een verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt mag de

wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten.

Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan,

voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

2. De Ondernemer heeft het recht van terughouding (recht van retentie), als de

Consument tekort schiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij

de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.

3. Als één van de partijen de Overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd

de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe

betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.


ARTIKEL 12 - Niet-tijdige betaling en vestigen van zekerheid

1. De Consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. De

Ondernemer zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en

geeft de Consument de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van deze

betalingsherinnering alsnog te betalen.

2. Als na het verstrijken van de in de betalingsherinnering gestelde termijn nog

steeds niet is betaald, is de Ondernemer gerechtigd de wettelijke rente in

rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum, evenals de

redelijke incassokosten en de kosten van verzekering en opslag van het

betreffende Product.

3. De Consument die een Product aan de Ondernemer afgeeft ter uitvoering van een

Overeenkomst vestigt daarmee een vuistpand op dit Product ten gunste van de

Ondernemer ter meerdere zekerheid van betaling van al hetgeen hij aan de

Ondernemer verschuldigd is of zal worden.

4. Als de Consument een jaar na het verstrijken van de betalingsdatum niet volledig

aan zijn betalingsverplichtingen inzake de reparatie, onderhoud, ontwerp of

vervaardiging van een Product aan de Ondernemer heeft voldaan, heeft de

Ondernemer het recht de Overeenkomst op te zeggen en tot openbare verkoop

van de verpande zaak over te gaan, tenzij de Consument binnen de voornoemde

termijn een klacht heeft ingediend zoals omschreven in artikel 17. De Ondernemer

zal de Consument,

a. indien en voor zover de adresgegevens van de Consument bekend zijn,

tweemaal bij aangetekend schrijven (met tussenpozen van minstens drie

maanden) of

b. indien en voor zover de adresgegevens van de Consument niet bekend zijn

of wanneer het eerste aangetekende schrijven de Consument om welke

reden dan ook niet heeft bereikt, via een publicatie in een landelijk of

regionaal dagblad, sommeren alsnog te betalen en aankondigen tot

openbare verkoop van het Product over te gaan wanneer hij in gebreke

blijft, nadat de daarin genoemde termijn is verstreken.

5. De openbare verkoop mag worden vervangen door een onderhandse verkoop,

indien de te verwachten kosten van openbare verkoop meer zullen bedragen dan

de geschatte opbrengt van de Producten. Als de opbrengst van de verkoop van

het verpande Product de vorderingen van de Ondernemer overstijgt wordt het

overschot, indien mogelijk, aan de Consument ter hand gesteld.


ARTIKEL 13 - Aansprakelijkheid

1. De Ondernemer is tegenover de Consument aansprakelijk voor schade die het

gevolg is van een tekortkoming die aan de Ondernemer is toe te rekenen of voor

zijn risico komt, aan personen in zijn dienst, dan wel aan personen die door hem

zijn aangesteld voor de uitvoering van de werkzaamheden die door de Consument

zijn opgedragen.

2. Het bedrag waarvoor de Ondernemer aansprakelijk is te houden door de

Consument voor Producten die hij onder zich houdt, is gelimiteerd op € 12.500,-

per Product of zoveel meer als de door de Ondernemer afgesloten

aansprakelijkheidsverzekeringen dekt, behoudens gevallen waarin sprake is van

opzet, grove schuld of de koop van een Product.

3. De Ondernemer wijst de Consument op de beperkte aansprakelijkheid van de

Ondernemer bij reparatie en op de mogelijkheid om een aanvullende verzekering

af te sluiten, tenzij het duidelijk is dat de waarde van het Product niet hoger is

dan het maximale bedrag voor aansprakelijkheid. De Consument dient de

Ondernemer zo volledig mogelijk te informeren rond de specificaties van het

Product.

4. De Ondernemer hoeft geen schade aan de Consument te vergoeden die het

gevolg is van overmacht, zoals ondermeer schade als gevolg van een overval,

inbraak, winkeldiefstal of brand en/of wanneer de inboedel- of

kostbaarhedenverzekering van de Consument de schade dekt. Eventuele nadere

uitkeringen van schadeverzekeringen aan de Ondernemer die zien op schade aan

een Product van de Consument worden door de Ondernemer aan deze Consument

uitbetaald.

5. Emotionele en/of immateriële schade komt nimmer voor vergoeding in

aanmerking.

6. De Consument is tegenover de Ondernemer aansprakelijk voor schade die door

een aan hem toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.


Overeenkomst op afstand


ARTIKEL 14 - Aanvullende bepalingen bij een Overeenkomst op afstand

1. Voordat de Overeenkomst op afstand wordt aangegaan moet de Ondernemer op

duidelijke en begrijpelijke wijze aan de Consument de volgende informatie

verstrekken:

a. de identiteit en het geografisch adres van de Ondernemer;

b. de belangrijkste kenmerken van de Producten;

c. de prijs, inclusief BTW, van de Producten;

d. de eventuele kosten van aflevering;

e. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering;

f. het al dan niet van toepassing zijn van de bedenktijd van 7 werkdagen op

de Overeenkomst op afstand;

g. de termijn voor aanvaarding van het aanbod.

2. In aanvulling op artikel 5 lid 2 kan de Consument de Overeenkomst op afstand

ontbinden, zolang de ontvangst van een elektronische aanvaarding niet is

bevestigd door de Ondernemer.

3. De Ondernemer heeft een maximale levertermijn van 30 dagen, te rekenen van

de dag die volgt op de dag waarop de Consument zijn bestelling heeft gedaan.

Wordt deze termijn overschreden dan heeft de Consument het recht de

Overeenkomst op afstand zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden, tenzij de

vertraging de Ondernemer niet kan worden toegerekend. De Consument en de

Ondernemer kunnen een andere termijn overeenkomen.

4. De Consument heeft, wanneer de bedenktijd op deze Overeenkomst op afstand

van toepassing is, gedurende 7 werkdagen het recht de Overeenkomst op afstand

zonder opgaaf van redenen te ontbinden.

5. Wanneer de Producten niet beschikbaar zijn, moet de Ondernemer de Consument

hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en het eventueel (aan)betaalde

uiterlijk binnen 30 dagen terugbetalen, onverminderd eventuele rechten op

schadevergoeding. Wanneer de Consument en de Ondernemer zijn

overeengekomen dat een Product van gelijke kwaliteit en prijs geleverd mag

worden, dan zijn de kosten van retour zenden voor rekening van de Ondernemer.

Dit is alleen van toepassing in het geval dat de Consument gebruik maakt van de

ontbinding tijdens de bedenktijd. De Ondernemer dient de Consument hiervan op

duidelijke en begrijpelijke wijze op de hoogte te stellen.

6. Tijdig bij de nakoming en uiterlijk bij de aflevering verstrekt de Ondernemer aan

de Consument de volgende gegevens:

a. de gegevens die zijn vermeld onder a t/m g in lid 1 van dit artikel;

b. schriftelijk de vereisten voor de gebruikmaking van het recht tot ontbinding

van de Overeenkomst op afstand en de eventueel daaraan gekoppelde

financiering tijdens de bedenktijd van 7 werkdagen, waarbij in ieder geval

wordt vermeld:

i. het aanvangstijdstip en de duur van de bedenktijd die de Consument

ter beschikking kunnen staan;

ii. dat in geval van gebruik maken van de bedenktijd maximaal de

kosten van retourzending en afleverkosten voor rekening van de

Consument komen;

iii. de informatie over de ontbinding van de lening indien de Consument

de koopsom financiert met een lening bij de Ondernemer of bij een

derde op grond van een Overeenkomst tussen de Ondernemer en die

derde.

iv. het bezoekadres van de vestiging van de Ondernemer;

v. de gegevens omtrent de eventuele garantie en after- sales-service;

vi. de vereisten voor opzegging van de Overeenkomst indien de

Overeenkomst een duur heeft van meer dan een jaar dan wel een

onbepaalde duur.

7. Wanneer de Ondernemer niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens

niet in de juiste vorm heeft verstrekt, bedraagt de termijn van de bedenktijd

maximaal 3 maanden en 7 werkdagen. Wanneer de Ondernemer in die 3

maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog

heeft voldaan aan die plicht, de termijn van 7 werkdagen te lopen.

8. Retour zenden is voor rekening en risico van de Consument. De Ondernemer mag

bij de ontbinding van de Overeenkomst geen andere kosten in rekening brengen.


Reparatie, onderhoud, ontwerp en vervaardiging


ARTIKEL 15 - Aanvullende bepalingen bij reparatie, onderhoud, ontwerp en vervaardiging

Indien sprake is van een Overeenkomst tot reparatie, onderhoud, ontwerp en

vervaardiging van Producten geldt het volgende:

1. De Consument kan voor of bij het sluiten van de Overeenkomst opgave verlangen

van de richtprijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de

werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn zijn

richtlijnen, tenzij de Consument en de Ondernemer een vaste prijs en/of termijn

zijn overeengekomen.

2. De Ondernemer draagt zorg voor het vastleggen van het telefoonnummer en de

adresgegevens van de Consument.

3. De Ondernemer dient contact met de Consument op te nemen teneinde de

meerkosten te bespreken indien:

a. de richtprijs van een Product meer dan € 100 bedraagt en met meer dan

10% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, of

b. de richtprijs van een Product niet meer dan € 100 bedraagt en met meer

dan € 20 wordt overschreden of dreigt te worden overschreden.

4. In dat voorkomend geval is de Consument, indien deze prijsverhoging binnen drie

maanden na het sluiten van de Overeenkomst plaatsvindt, gerechtigd de

Overeenkomst te beëindigen onder schadeloosstelling van de Ondernemer voor de

reeds door hem in redelijkheid verrichte werkzaamheden.

5. Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt op verzoek een gespecificeerde

rekening afgegeven.


ARTIKEL 16 - Intellectuele eigendom

De door een Ondernemer vervaardigde of verstrekte ontwerpen, tekeningen,

berekeningen, beschrijvingen, modellen en overige geleverde en daarvoor in

aanmerking komende prestaties, blijven het intellectueel eigendom van de Ondernemer

en/of de ontwerper. Verveelvoudiging of openbaarmaking van voornoemde goederen

en/of Producten, zonder voorafgaande toestemming van de Ondernemer, is niet

toegestaan.


Klachten en geschillen


ARTIKEL 17 - Klachten en bemiddelingsregeling

1. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten volledig en duidelijk

omschreven, schriftelijk worden ingediend bij de Ondernemer, tijdig nadat de

Consument de gebreken heeft ontdekt. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot

gevolg hebben dat de Consument zijn rechten terzake verliest.

2. Indien de klachtafhandeling door de Ondernemer niet heeft geleid tot een voor de

Consument bevredigend resultaat, kan de Consument naar keuze zijn klacht

vervolgens binnen 6 weken na het ontstaan van het geschil voorleggen aan het

Bemiddelingsbureau Sieraden en Uurwerken, Postbus 904 2270 AX Voorburg, tel.

070 386 62 48) voor een bemiddelingspoging of zijn geschil voorleggen aan de

geschillencommissie (zie artikel 18). Indien de klacht is voorgelegd aan het

Bemiddelingsbureau en ook de bemiddelingspoging niet heeft geleid tot een voor

de Consument bevredigend resultaat, kan de Consument zijn geschil alsnog

voorleggen aan de geschillencommissie binnen 6 weken nadat is gebleken dat de

bemiddelingspoging niet tot een oplossing heeft geleid.


ARTIKEL 18 - Geschillenregeling

1. Geschillen tussen Consument en Ondernemer over totstandkoming of de

uitvoering van Overeenkomsten met betrekking tot door deze Ondernemer te

leveren of geleverde diensten en/of Producten, kunnen zowel door de Consument

als door de Ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie

Sieraden en Uurwerken, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag

(www.degeschillencommissie.nl).

2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen,

indien de consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend en

vervolgens eventueel bij het bemiddelingsbureau heeft ingediend. Een geschil

ontstaat indien de klacht van de consument niet naar tevredenheid door de

ondernemer en/of via de bemiddelingspoging van het Bemiddelingsbureau

Sieraden en Uurwerken is opgelost.

3. Is geen gebruik gemaakt van bemiddeling, dient het geschil uiterlijk drie maanden

na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig te worden

gemaakt.

4. Wanneer de Consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie,

is de Ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de Ondernemer een geschil

aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de Consument vragen

zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De

Ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de

voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.

5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van

het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie

geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies Het reglement

wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een

vergoeding verschuldigd.

6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is

bevoegd van geschillen kennis te nemen.


ARTIKEL 19 - Nakomingsgarantie

1. De NJU staat ervoor garant dat de Ondernemer, lid van de NJU, het bindend

advies nakomt binnen twee maanden na verzending hiervan, tenzij de

Ondernemer in die tijd besluit om het bindend advies ter toetsing aan de rechter

voor te leggen. De garantstelling van de NJU herleeft indien het bindend advies na

toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dat blijkt in

kracht van gewijsde is gegaan.

2. De NJU keert per bindend advies aan de consument uit een bedrag tot maximaal

€ 10.000,-- Bij bedragen groter dan € 10.000,-- per bindend advies, wordt het

maximumbedrag uitgekeerd en biedt de NJU de consument aan voor het

meerdere zijn vordering aan de NJU over te dragen. De NJU zal vervolgens op

eigen naam de betaling daarvan in recht vragen ter voldoening aan de

consument.

3. De NJU verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat ten behoeve van het in

behandeling nemen van het geschil door de consument is voldaan aan de daartoe

bepaalde formele innamevereisten (betaling klachtengeld, retournering ingevuld

en ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting), van één van de

volgende situaties sprake is:

- aan het lid is surséance van betaling verleend;

- het lid is failliet verklaard;

- de bedrijfsactiviteiten van het lid zijn feitelijk beëindigd. Bepalend voor deze

situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is

ingeschreven of een eerdere datum, waarvan de NJU aannemelijk kan maken

dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.


Slotbepalingen


ARTIKEL 20 - Afwijking

Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden moeten schriftelijk dan wel

elektronisch tussen de Ondernemer en de Consument worden vastgelegd.

ARTIKEL 21 - Wijziging

De brancheorganisaties NJU/VGZ zullen deze Algemene Voorwaarden slechts wijzigen in

overleg met de Consumentenbond.


ARTIKEL 22 - Overeenkomstige toepassing op niet-Consumenten

1. Alle bepalingen zoals opgenomen in deze Algemene Voorwaarden zijn van

overeenkomstige toepassing op natuurlijke en/of rechtspersonen die handelen in

de uitoefening van een beroep of bedrijf en met de Ondernemer een

Overeenkomst sluiten betreffende een Product, behoudens de artikelen 4 lid 2,

17, 18 en 19.

2. De bepalingen zoals opgenomen in deze Algemene Voorwaarden zijn niet van

toepassing op zakelijke wederpartijen. Onder zakelijke wederpartij moet worden

verstaan, een natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelend in de

uitoefening van een beroep of bedrijf en in die functie de Ondernemer

bevoorraadt en/of

Producten levert en/of afneemt om door te verkopen en/of te leveren

(business-to-business).

To Top